Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın temel bileşenlerinden biri olan Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi (USBS), dönüşüm projesi kapsamında uygulamaya konulan reformların en önemli aşamalarından biridir.

USBS tüm vatandaşları kapsayan, her bireyin kendi bilgilerine erişebildiği, bireyin doğumundan önce başlayıp tüm yaşamı boyunca sağlığıyla ilgili verilerden oluşan işlevsel bir veri tabanının, yüksek bant genişlikli ve tüm ülkeyi kapsayan bir iletişim omurgasında paylaşılması ve tele-tıp uygulamalarına varan teknolojilerin mesleki pratikte kullanılmasını temel alan elektronik kayıt sistemidir. Bu sistem ayrıca sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşların insan gücü, taşınır, taşınmaz, idari ve mali verilerini de kayıt altına alacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu çerçevede hayata geçirilen e-Sağlık projeleri ile sağlık hizmeti veren kurumlarda hizmet kalitesini artırmak hedeflenmiştir. e-Sağlık projelerinin temel amaçları şu şekilde özetlenebilir:

Sağlık Net Altyapısı

 • Web teknolojisine dayalı 1, 2 ve 3. basamaktaki bağımsız yazılımlardan standart veri transferi yapabilen altyapı,
 • Karar mekanizmasında rol alabilen, hastalık yüküne ve sağlık harcamalarına, demografik analizlere yönelik yeterli ve gerekli bilgiye merkezden ulaşılabilme olanağı sağlayan karar destek sistemi,
 • Uluslararası kurumlar (who, eurostat, oecd) tarafından istenen göstergelerin takip edilmesini sağlayacak raporlama sistematiği,
 • Hukuka uygun olarak uluslararası veri değişimi imkânı sunan altyapı,
 • Vatandaşlarımıza kendi sağlık kayıtlarına ulaşma ve bu kayıtları yönetme imkânının verilmesi,
 • Ulusal sürveyans sistemini destekleyecek uygulamalar ile sağlıkla ilgili olaylarda erken uyarı sistemleriyle bilgiye erişim.
Sağlık NET, Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS), Tele-Tıp, Ulusal Sağlık Veri Standartları (USVS), Sağlık Kodlama Referans Sözlüğü (SKRS) ve internet üzerinden sunulan çok sayıda servis, Türkiye'deki e-Sağlık uygulamalarının temel bileşenlerini oluşturmaktadır.

Sağlık NET, sağlık kurumlarında elektronik ortamda üretilen verileri, doğrudan üretildikleri yerden, standartlara uygun şekilde toplamayı, toplanan verilerden tüm paydaşlar için uygun bilgiler üreterek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde verim ve kaliteyi arttırmayı hedefleyen, entegre, güvenli, hızlı ve genişleyebilen bir bilgi ve iletişim platformudur.

Sağlık NET sağlık sektöründe sorunların ve önceliklerin belirlenmesinde, önlemlerin alınmasında, sektör kaynaklarının, çalışma ve yatırımların planlanmasında, sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesinde aldığı rolün yanı sıra bilimsel araştırma ve çalışmalarda kullanılmak üzere yeterli düzeyde veri toplayacak ve işleyecek bir fonksiyon üstlenmiştir.
 • Sağlık veri standardizasyonunun sağlanması,
 • Veri analiz desteği ve karar destek sistemleri oluşturulması,
 • E-sağlık paydaşları arasında veri akışının hızlandırılması,
 • Elektronik kişisel sağlık kayıtlarının oluşturulması,
 • Kaynak tasarrufunun sağlanması ve verimliliğin artırılması,
 • E-sağlık girişim süreçlerinin koordine edilmesi,
 • Bilimsel çalışmalara destek verilmesi,
 • E-sağlık kavramının ulusal anlamda benimsenmesinin hızlandırılması

Sağlık Net 2 Nedir?

Sağlık verilerinin, standartlara göre toplandığı Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) ve Sağlık Net sistemlerinin, "Sağlık NET 2" çatısı altında birleştirilmesidir. Daha açık ifadeyle Sağlık NET veri sistemi, SGK ile sözleşmesi olmayan özel sağlık kuruluşlarını, muayenehaneleri, cezaevi hekimliklerini, aile hekimliği birimlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiş ve Sağlık NET 2 ismini almıştır.

Sağlık NET 2'e veri seti gönderimi zorunluluğu bakanlığın duyurusu

Sağlık Net'e veri seti gönderimi zorunluluğu 2007'den bu yana mevzuatlarla düzenlenmiştir. Ağustos 2012'den itibaren yürürlüğe konulan Sağlık NET 2 sistemine entegre olma ve veri seti gönderme süreci ise Ağustos ayından önce duyurulmuştur. Yapılan saha incelemelerinde Sağlık NET 2 sistemine muayenehanelerin eksik veri seti gönderdiği izlenmiş ve bu durum 17 Kasım 2012 tarihli resmi yazı ile hatırlatılmıştır. Sağlık NET 2 veri sistemine entegrasyon ile ilgili olarak Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) yetkililerinin talebi üzerine 12 Aralık 2012 tarihinde Bakanlığımızda bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmede TDB yetkilileri; hasta bilgilerinin Sağlık NET 2 veri sistemine girilmesi ile ilgili diş hekimlerinin henüz hazır olmadığını ve teknik altyapılarının yetersiz olduğunu dile getirerek entegrasyon sürecinin bir müddet daha uzatılmasını talep etmişlerdir. Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından (muayenehaneler dâhil) ilgili mevzuat gereği veri seti gönderim zorunluluğu devam etmekle birlikte Sağlık NET 2 sistemine entegrasyonunu tamamlayamayan diş hekimi muayenehanesi ve diğer serbest muayenehanelere veri iletimi için gerekli altyapıyı oluşturmak ve entegrasyonlarını sağlamak üzere 3 ay ek süre uzatımı yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sağlık Bakanlığı